Kućna i ulična kanalizacija

Cijevi i spojni pribor za kućnu i uličnu kanalizaciju u dimenzijama od 32-500 mm, reviziona okna (šahti), nepovratni ventili, drenažne cijevi...

 

CJENIK DOSTAVE